lunes, abril 02, 2007

कामो लो दिस्पुसो एक्षिमिओ

कामो सिएम्प्रे यो एस्तोय अ सु देरेचा, preparándole सु रेग्रेसो अल दोमिनियो पेर्दिदो।

No hay comentarios.:

 
Licencia Creative Commons
Este obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 2.0 Chile.